Obrasci
Banner
Struktura penzija
Banner
Banner
Novosti
Uputa za popunjavanje uplatnice za dobrovoljno osiguranje PDF Štampaj E-mail

Svi obaveznici uplate javnih prihoda reguliranih "Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH" (u “Službenim novinama FBiH” broj 98/19 od 27.12.2019. godine) dužni su ispuniti nalog za plaćanje u cijelosti“. Popunjavanje se vrši na sljedeći način:


2. Svrha uplate: Opis svrhe uplate (Uplata redovnih doprinosa, Doprinos za dobrovoljno osiguranje ili doprinos od povremenog samostalnog rada).


3. Primatelj/primalac: Budžet Federacije BiH


6. Račun primatelja/primaoca: 1020500000106698   (UnionBanka d.d. Sarajevo)

7. Iznos za dobrovoljno za mjesec/2020: 241,06 KM

9. Identifikacioni broj: JIB broj firme ( ili JMB za dobrovoljno)


11. Vrsta prihoda: Vrsta prihoda koja se plaća  (Doprinos za mirovinsko/penzijsko osiguranje – 712112, Doprinos za dragovoljno/dobrovoljno osiguranje – 712194 ili Doprinos od druge samostalne djelatnosti I povremenog samostalnog rada – 712126)

12. i 13. Porezni period:

a.     OD: predstavlja prvi dan razdoblja za koji se plaća doprinos i datum treba biti naznačen sa dd/mm/gg.

b.     DO: predstavlja zadnji dan perioda za koji se plaća doprinos I datum treba biti naznačen sa dd/mm/gg.


10. i 16. Ostaje prazno.

 
Potvrda o životu PDF Štampaj E-mail

Obavještavamo sve penzionere sa prebivalištem van FBiH (izuzev korisnika sa prebivalištem u R. Hrvatskoj, R. Sloveniji i entetitetu RS) koji su dužni da pošalju potvrdu o životu do kraja godine da istu preuzmu sa web stranice te da je popunjenu i ovjerenu pošalju SAMO POŠTOM (original), na adresu nadležne službe FZ MIO /PIO (Dubrovačka b.b. 88000 Mostar ili Ložionička 2, 71000 Sarajevo) do kraja kalendarske godine.


Potvrdu o životu ovjeravaju:

- nositelj penzijskog osiguranja u inostranstvu ili u BiH ,
- u općini prebivališta korisnika penzije
- notar
- u diplomatskom predstavništvu BiH
- u domu penzionera (ako je penzioner tamo smješten) ili bolnici (ako je tamo smješten)


Potvrde o životu NEOVJERENE, NEPOPUNJENE ili ovjerene od nekih drugih institucija (banke, udruge penzionera,
osobno i sl.) smatrat ćemo NEISPRAVNIM i NEVAŽECIM te ih NEĆEMO prihvatiti kao valjane. Potvrdu o životu nije potrebno printati u boji.

Nedostavljanje potvrde o životu dovodi do obustavljanja isplate penzije.


Napominjemo da je ovo jedini način preuzimanja potvrde o životu!


Potvrdu o životu možete preuzeti OVDJE


Korisnici iz Hrvatske, Slovenije i entiteta RS više ne moraju slati potvrde o životu

 
Penzije za decembar, 6. januara PDF Štampaj E-mail

Sukladno Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzije za mjesec decembar će biti isplaćene u ponedjeljak 6. januara 2020. godine.

 

 

Najniža penzija iznosi 371,77 KM, zajamčena 465,87 KM, a najviša 2.174,48 KM.

 

 

Ukupno potrebna sredstva za isplatu penzija za mjesec decembar, s uračunatim troškovima, iznose oko 185 miliona KM.

 


 
Novi račun za uplatu doprinosa PIO/MIO PDF Štampaj E-mail

U “Službenim novinama FBiH” broj 98/19 od 27.12.2019. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Izmjene se odnose na uplatni račun za doprinos PIO/MIO.


Od 01.01.2020. godine, obveznici uplate doprinosa za PIO/MIO, dužni su navedeni doprinos uplaćivati na račun javnih prihoda budžeta Federacije BiH broj: 102-050-00001066-98 otvoren kod Union banke d.d. Sarajevo.


Izmjene i dopune Pravilnika donosimo u nastavku:

Na osnovu člana 7. i 19. stav 2. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15) federalni ministar financija – federalni ministar finansija donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18, 27/18, 55/18, 105/18, 18/19 i 41/19), u tački 2. riječi: “Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje”, brišu se.


2. U poglavlju VI. DOPRINOSI u podtački 21.2., stav 1. mijenja se i glasi:
“Uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iz plaća i na plaće vrši se zajedno jednim platnim nalogom prema sjedištu pravnog lica na račun javnih prihoda budžeta Federacije BiH broj 102-050-00001066-98 otvoren kod Union banke d.d. Sarajevo.”

U podtački 21.5. stav 1. mijenja se i glasi:
“Uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada vrši se prema sjedištu pravnog lica, odnosno obveznika uplate doprinosa na račun javnih prihoda budžeta Federacije BiH broj: 102-050-00001066-98 otvoren kod Union banke d.d. Sarajevo.”


3. U poglavlju IX. OSTALE ODREDBE iza podtačke 24.10. dodaje se nova podtačka 24.11. koja glasi:
“24.11. Uplate prihoda iz podtač. 19.1.1. do 19.1.3. ovog Pravilnika koje su se vršile na transakcijske račune Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje od 01.01.2020. godine vrše se na račun javnih prihoda Budžeta Federacije BiH i uplatilac je dužan u polje 15. platnog naloga – Budžetska organizacija upisati kod budžetske organizacije 5102001.”


4. U tački 25. Računi javnih prihoda i šifre općina, u dijelu IV. DRUŠTVENI FONDOVI podnaslov “C) Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje” i tabelarni pregled, brišu se.


5. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjivat će se od 01.01.2020. godine.


 
Obavijest o presudi Ustavnog suda F BiH PDF Štampaj E-mail

Obavještavamo korisnike penzije Federalnog zavoda MIO/PIO, da je presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U- 36/18 od 12.11.2019 godine, utvrđeno da  članak 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji se odnosi na obustavu isplate penzije u slučaju sticanja statusa osiguranika u obaveznom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj: 13/18), nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.


Navedena presuda Ustavnog suda FBiH  je  objavljena  u  „Službenim novinama FBiH,“ broj: 93/19, dana 11.12.2019. godine, pa se prema tome odredba članka 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju neće primjenjivati počev od 11.12.2019 godine.Imajući u vidu naprijed navedenu Presudu, korisnici penzije kojima je  u skladu sa člankom 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju obustavljena  isplata penzije zbog sticanja statusa osiguranika u obaveznom osiguranju mogu podnijeti zahtjev za uspostavu isplate penzije nadležnoj službi Federalnog zavoda.


Ova Obavijest se ne odnosi na korisnike porodične penzije i  korisnike penzije po Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilca odbrambeno-oslobodilačkog rata.

 
«PočetakPregled12345678910SljedećiKraj»

Stranica 1 od 64