Opći akti Štampaj

Budžet Federacije Bosne i Hercegovine - FZ MIO PIO  za 2020 godinu 

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan FZ MIO/PIO za 2019. godinu

Odluka o usvajanju i provođenju plana integriteta

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan FZ MIO/PIO za 2018. godinu

Pravilnik o naknadi pogrebnih troškova u slučaju smrti korisnika penzije

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan FZ MIO/PIO za 2017. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan FZ MIO/PIO za 2016. godinu

Izmjene i dopune Vodiča - Procedura za pristup informacijama FZ MIO/PIO (2016 godina)

Vodič za pristup informacijama FZ MIO/PIO (2006 godina)

Odluka o izmjenama Finansijskog plana FZ MIO/PIO za 2015. godinu

Odluka o prihvatanju Finansijskog plana FZ MIO/PIO za 2015. godinu

Odluka o privremenom finansiranju FZ MIO/PIO za period 01.01. - 31.03.2015. godine

Strategija reforme penzijskog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine

Pravilnik o radu Federalnog Zavoda za MIO-PIO

Odluka o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Pravilnik o utvrđivanju i naplati potraživanja, otpisivanju nenaplativih potraživanja i regresnim postupcima

Uslovi za ostvarivanje prava na povoljnije penzije