Obrasci
Banner
Struktura penzija
Banner
Banner
Starosna penzija PDF Štampaj E-mail

Da bi osiguranik mogao ostvariti pravo na starosnu penziju mora ispunjavati sljedeće uslove:

  • uslov starosti,
  • uslov staža

Pravo na starosnu penziju stiče osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 20 godina penzijskog staža (Član 30. Zakona o PIO "Službene novine Federacije BiH", br. 29/98, 49/00 i 32/01,73/05,59/06 i 4/09).

Osiguranik stiče pravo na starosnu penziju kada navrši 40 godina penzijskog staža, bez obzira na godine života (Član 30. Zakona o PIO).

Postupak za ostvarivanje prava

Postupak za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja pokreće osiguranik podnošenjem zahtjeva nadležnoj kantonalnoj službi – poslovnici Federalnog zavoda (Član 96. Zakona o PIO).

Postupak za ostvarivanje prava pokreće se i na zahtjev osobe koja smatra da ispunjava uslove za ostvarivanje prava (Član 96. Zakona o PIO).

Najniža/Najviša/Zajamčena  penzija

U razdoblju od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, visinu zajamčene, najniže i najviše penzije iz člana 72. ovog zakona, određuje nosioc osiguranja uz saglasnost nadležnog Federalnog ministarstva (Član 138. Zakona o PIO).

Osiguravanje sredstava za PIO

Sredstva potreba za ostvarivanje prava i obveza iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruju se iz doprinosa, prihoda po osnovi dobrovljnog osiguranja, prihoda koje svojom djelatnošću ostvari nosioc osiguranja i drugih prihoda.

Najmanji iznos sredstava potrebnih za rad nosioca osiguranja utvrdit će Vlada Federacije BiH (Član 117. Zakona o PIO).

Doprinosi za PIO

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje su:

1. doprinos iz plaće i drugih primanja osiguranika;

2. doprinos na isplaćenu plaću poslodavca;

3. dodatni doprinos za staž osiguranja koji se računa s uvećanim trajanjem.

Stope doprinosa iz stava 1. ovog člana utvrđuju se proporcionalno za sve osiguranike i isti opseg prava.

Stope doprinosa iz stava 1. ovog člana utvrđuju nosioci osiguranja u istoj visini. Na stope doprinosa saglasnost daje Vlada Federacije (Član 118. Zakona o PIO).