Umirovljenici

Početna 9 Umirovljenici

Isplata mirovina

U skladu sa Zakonom o MIO, mirovine se isplaćuju petog dana u mjesecu za prethodni mjesec. Detaljnije inforamcije o isplati mirovina potražite u rubrici Novosti na ovoj stranici. 

Preuzimanje mirovinskih čekova

Korisnici Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje koji žive na području BiH, a mirovinu primaju putem bankovnih računa, obvezni su preuzimati mirovinski ček u roku od 90 dana, kako ne bi dolazilo do nepotrebne obustave isplate mirovina.

Svrha obveze podizanja čekova je smanjivanje mogućnosti zloporabe u korištenju kao i obujmu korištenja prava.

Usklađivanje mirovina

Članak 78. (Usklađivanje općeg boda)

(1) Vrijednost općeg boda iz članka 47. ovog Zakona usklađuje se 15. travnja svake godine, počevši od 01.01.2019. godine, prema postotku porasta prosječne bruto plaće u Federaciji u prethodnoj godini.

(2) U slučaju promjene obuhvata bruto plaće u smislu Zakona o porezu na dohodak, vrijednost općeg boda će se uskladiti prema odredbi članka 79. stavak (1) ovog Zakona.

(3) Usklađivanje vrijednosti boda iz stavka (2) može se provoditi najviše dvije uzastopne kalendarske godine.

(4) Vrijednost općeg boda iz stavka (1) ovog članka, uz suglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije), utvrđuje i objavljuje nositelj osiguranja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Članak 79. (Usklađivanje mirovina)

(1) Mirovine se usklađuju 15. travnja svake godine na način da se usklađivanje vrši u visini zbroja 50 % postotka porasta potrošačkih cijena i 50 % postotka porasta  bruto domaćeg proizvoda u Federaciji u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, osim mirovina ostvarenih u godini u kojoj se vrši usklađivanje, a najviše do stope rasta  bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini.

(2) Iznimno od stavka (1) ovog članka najviše mirovine se neće usklađivati/povećavati sve dok najniži iznos mirovine ne dostigne 1/5 (jednu petinu) iznosa najviše mirovine ostvarene sukladno s ranijim propšisima u visini od 2.174,48 KM..

Članak 80. (Izvanredno usklađivanje mirovina)

(1) Vlada Federacije može odlučiti  izvršiti izvanredno usklađivanje mirovina.

(2) Izvanredno usklađivanje može se provesti jednom u tekućoj godini ako je stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u prethodne  kalendarske godine veća od 3% i ako nema akumuliranog deficita proračuna Federacije, a najviše do stope rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini. Ova mogućnost ne obuhvaća najviše mirovine sve dok najniži iznos mirovine ne dosegne 1/5 (jednu petinu) iznosa najviše mirovine ostavrene po zakonu. 

(3) Odluku iz stavka (1) ovog članka Vlada Federacije, donosi do kraja mjeseca od kojeg se vrši izvanredno usklađivanje.

Rad i mirovina

 

Potvrde o školovanju: 

Djeca starija od 15 godina, a koja su korisnici obiteljske mirovine obvezna su dostavljati školske potvrde o redovitom školovanju.

Učenici osnovnih i srednjih škola potvrde dostavljaju najkasnije do 15. rujna, a studenti do 15. listopada.  

Najčešća pitanja
  1. Koja su prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja?

  Prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja su:

   

  1. pravo na starosnu mirovinu
  2. pravo na invalidsku mirovinu
  3. prava osiguranika s promijenjenom radnom sposobnošću
  4. pravo po osnovi tjelesne onesposobljenosti
  5. pravo na obiteljsku mirovinu.

   

  1. Koji su uvjeti za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu?

  Pravo na starosnu mirovinu ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno kada navrši 65 godina života i najmanje 20 godina mirovinskog staža ili kada navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života.

   

  1. Koji su uvjeti za ostvarivanje prava na iznimnu prijevremenu starosnu mirovinu za žene?

  Iznimnu prijevremenu starosnu mirovinu za žene može ostvariti osiguranik žena kada navrši najmanje u:

  1. godini 57 godina i šest mjeseci života i 32 godine i šest mjeseci staža osiguranja
  2. godini 58 godina života i 33 godine staža osiguranja
  3. godini 58 godina i šest mjeseci života i 33 godine i šest mjeseci staža osiguranja
  4. godini 59 godina života i 34 godine staža osiguranja
  5. godini 59 godina i šest mjeseci života i 34 godine i šest mjeseci staža osiguranja
  6. godini 60 godina života i 35 godina staža osiguranja
  7. godini 60 godina i šest mjeseci života i 35 godina i šest mjeseci staža osiguranja
  8. godini 61 godinu života i 36 godina staža osiguranja
  9. godini 61 godinu i šest mjeseci života i 36 godina i šest mjeseci staža osiguranja
  10. godini 62 godine života i 37 godina staža osiguranja
  11. godini 62 godine i šest mjeseci života i 37 godina i šest mjeseci staža osiguranja
  12. godini 63 godine života i 38 godina staža osiguranja
  13. godini 63 godine i šest mjeseci života i 38 godina i šest mjeseci staža osiguranja
  14. godini 64 godine života i 39 godina staža osiguranja
  15. godini 64 godine i šest mjeseci života i 39 godina i šest mjeseci staža osiguranja.

   

  1. Koji su uvjeti za ostvarivanje prava na iznimnu prijevremenu starosnu mirovinu za muškarce?

   

  Iznimnu prijevremenu starosnu mirovinu za muškarce može ostvariti osiguranik muškarac kad navrši najmanje u:

  1. godini 62 godine i šest mjeseci života i 37 godina i šest mjeseci staža osiguranja
  2. godini 63 godine života i 38 godina staža osiguranja
  3. godini 63 godine i šest mjeseci života i 38 godina i šest mjeseci staža osiguranja
  4. godini 64 godine života i 39 godina staža osiguranja
  5. godini 64 godine i šest mjeseci života i 39 godina i šest mjeseci staža osiguranja.

   

   

  1. Koji su uvjeti za ostvarivanje prava na iznimnu prijevremenu starosnu mirovinu za osiguranike?

  Osiguraniku koji ima navršenih 40 godina mirovinskog staža starosna granica za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu iz članka 40. Zakona snižava se za ukupni priznati posebni staž u dvostrukom trajanju, a ne više od 58 godina života.

   

  Primjer: Ukoliko osiguranik ima navršenih 40 godina mirovinskog staža (staž osiguranja + poseban staž) i ostvaren poseban staž u trajanju od 4 godine 2 mjeseca i 12 dana, starosna granica za ostvarivanje prava u tom slučaju iznosi 60 godina 09 mjeseci i 18 dana.

   

  1. Kome se umanjuje mirovina i na koji način?

  Mirovina se umanjuje osiguranicima koji ostvare pravo na iznimnu prijevremenu starosnu mirovinu za žene i muškarce, na način da se za svaki mjesec ranijeg odlaska u mirovinu u odnosu na propisanih 65 godina života, iznos ostvarene mirovine umanjuje za 0,333333 %, odnosno za 4% na godišnjoj razini.

  Primjer: Ukoliko osiguranik žena ostvari pravo na iznimnu prijevremenu mirovinu za žene s navršene 63 godine, 00 mjeseci i 00 dana, ostvarena mirovina umanjuje se za 8%.

   

  1. Prestaje li se mirovina umanjivati nakon što korisnica/k iznimne prijevremene starosne mirovine navrši 65 godina života?

  Umanjenje mirovine kod ostvarivanja prava na iznimnu prijevremenu starosnu mirovinu za žene i muškarce trajnog je karaktera, iznos mirovine ne prestaje se umanjivati nakon navršenih 65 godina života.

   

  1. Tko ostvaruje pravo na stimulaciju za kasniji odlazak u starosnu mirovinu i na koji način?

  Osiguraniku koji ostvari pravo na starosnu mirovinu, za svaki mjesec kasnijeg odlaska u starosnu mirovinu koje je proveo u osiguranju u odnosu na propisanih 65 godina života, iznos ostvarene mirovine uvećava se za 0,166666%, odnosno za 2% na godišnjoj razini.

  Primjer: Ukoliko osiguranik ostvari pravo na starosnu mirovinu s navršenih 65 godina 05 mjeseci života, ostvareni iznos mirovine uvećava se za 0,833333%.

   

  1. Koja je razlika između mirovinskog staža i staža osiguranja?

  Mirovinski staž na temelju kojega se ostvaruju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja obuhvaća staž osiguranja i poseban staž,  kao i vrijeme koje se računa u mirovinski staž po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju. 

  Staž osiguranja podrazumijeva staž osiguranja s efektivnim trajanjem i staž osiguranja s uvećanim trajanjem.

  U staž osiguranja s efektivnim trajanjem računa se vrijeme koje je osiguranik, poslije 15. godine života, proveo u obveznom ili dragovoljnom osiguranju, za koje je uplaćen doprinos.

   

  Poseban staž  – članak 36. Zakona o MIO propisuje da se „Osobama koje su sudjelovale u pripremama za obranu BiH, odnosno koje su sudjelovale u obrani BiH kao pripadnici Armije Republike BiH, odnosno Hrvatskog vijeća obrane i tijela unutarnjih poslova, sukladno propisima koji su se na njih odnosili prije stupanja na snagu ovog Zakona, u mirovinski staž kao poseban staž u dvostrukom trajanju računa se vrijeme koje su proveli u pripremama odnosno obrani BiH u razdoblju od 18.09.1991. do 23.12.1995., u skladu s propisima, kriterijima, načinu i postupku priznavanja i izdavanja uvjerenja na temelju kojih se ovo vrijeme priznaje u mirovinski staž kao poseban staž“.

  Poseban staž ne čini staž osiguranja, bez obzira na to je li unesen u matičnu evidenciju nositelja osiguranja.

   

   

  1. Kada se poseban staž može uračunati u ukupan mirovinski staž?

  Poseban staž uračunat će se u mirovinski staž samo uz pisanu suglasnost osobe na koju se taj staž odnosi.

   

  Osobama koje su sudjelovale u pripremama za obranu BiH, odnosno koje su sudjelovale u obrani BiH kao pripadnici Armije Republike BiH, odnosno Hrvatskog vijeća obrane i tijela unutarnjih poslova, koje su pravomoćnom presudom osuđene zbog kaznenog djela ratnog zločina, poseban staž ne računa se u mirovinski staž.

   

  1. Može li osoba koja se nalazi u osiguranju/radnom odnosu ostvariti pravo na mirovinu?

  Pravo na mirovinu osigurava se nakon prestanka osiguranja.

   

  1. Može li se vrijeme provedeno na služenju vojnog roka u bivšoj JNA uračunati u ostvareni mirovinski staž?

  Vrijeme služenja vojnog roka u bivšoj JNA ne može se priznati/uračunati u staž osiguranja/mirovinski staž niti se retroaktivnom uplatom doprinosa ovo vrijeme/razdoblje može regulirati kao staž osiguranja/mirovinski staž.

   

  1. Na koji se način osoba može osigurati na dragovoljno osiguranje?

  Osoba se može osigurati na dragovoljno osiguranje pod uvjetom da nije osiguranik u obveznom osiguranju, ako ima opću zdravstvenu sposobnost, ako je starija od 15 godina, a najkasnije do navršene 65. godine, te ako je državljanin Bosne i Hercegovina.

  Osoba koja se nalazi na redovitom školovanju i osoba koja je ostvarila pravo na mirovinu ne može biti osiguranik u dragovoljnom osiguranju.

   

  1. Kada i kako mogu ostvariti pravo na dokup staža putem Službe za zapošljavanje?

  U skladu s člankom 31. stavak 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08) mirovinsko i invalidsko osiguranje osigurava se nezaposlenoj osobi kojoj nedostaju do tri godine mirovinskog staža do stjecanja uvjeta za starosnu mirovinu.

  Zahtjev za uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje, sukladno navedenom članku 31. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, podnosi se kod mjerodavne Službe za zapošljavanje.

   

  1. Na koji se način smanjuje starosna granica za staž s uvećanim trajanjem?

  Osiguraniku koji ima navršen staž osiguranja s uvećanim trajanjem starosna granica za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu – 65 godina života – snižava se za ukupno uvećanje staža, a ne više od 45 godina života.

   

  Primjer:  Ukoliko osiguranik ima navršen staž osiguranja s uvećanim trajanjem koji iznosi 1 godinu, starosna granica za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu u tom slučaju iznosi 64 godine.

   

  1. Postoji li mogućnost smanjenja starosne granice za staž osiguranja s uvećanim trajanjem radi ostvarivanja prava na iznimnu prijevremenu starosnu mirovinu za žene i muškarce?

  Ne postoji mogućnost smanjenja starosne granice osiguraniku koji ima ostvaren staž osiguranja s uvećanim trajanjem radi ostvarivanja prava na iznimnu prijevremenu starosnu mirovinu za žene i muškarce.

   

  1. U situacijama kada su ispunjeni uvjeti za ostvarivanja prava na starosnu i obiteljsku mirovinu, mogu li se koristiti obje mirovine?

  Osoba koja u skladu sa Zakonom o MIO ispuni uvjete za ostvarivanje prava na mirovinu po više osnova može, po osobnom izboru, koristiti samo jedno od tih prava.

   

  Dakle, ne postoji mogućnost korištenja prava na mirovinu po dvije osnove – starosne/invalidske i obiteljske mirovine.

   

   

  1. Kako se pokreće postupak za ostvarivanje prava na mirovinu?

   

  Postupak za ostvarivanje prava na starosnu ili invalidsku mirovinu pokreće se na zahtjev osiguranika, dok se postupak za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu pokreće na zahtjev člana obitelji umrlog osiguranika, odnosno člana obitelji umrlog korisnika starosne ili invalidske mirovine.

   

   

  1. O čemu ovisi i kako se određuje visina mirovine?

  Visina mirovine ovisi o duljini staža osiguranja, odnosno mirovinskog staža, ostvarenih plaća i vrijednosti općeg boda u godini ostvarivanja prava – bodovni sustav.

   

  1. Koja je formula/način izračuna visine mirovine?

  Izračun mirovine po bodovnom sustavu odvija se u nekoliko faza prema sljedećoj formuli:

  • ostvarena plaća osiguranika :  prosječna plaća u istoj kalendarskoj godini  =  godišnji osobni koeficijent
  • zbroj godišnjih osobnih koeficijenata :  zbroj razdoblja za koja su obračunati  =  osobni koeficijent
  • osobni koeficijent x  staž osiguranja + poseban staž / ukoliko posjeduje =  osobni bod
  • osobni bod x opći bod  = MIROVINA

   

  1. Što je razmjerna mirovina i tko je može ostvariti?

  Osiguraniku koji pored mirovinskog staža ostvarenog u Bosni i Hercegovini ima staž osiguranja ostvaren u inozemstvu, a u pitanju je država s kojom Bosna i Hercegovina ima zaključen/preuzet sporazum/ugovor o socijalnom osiguranju, pod uvjetom da bez tog staža ne ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na mirovinu, priznaje se i određuje razmjerna mirovina/razmjerni dio mirovine.

  Pregled država s kojima Bosna i Hercegovina ima zaključen ili preuzet sporazum/ugovor o socijalnom osiguranju možete pronaći na našoj web-stranici u dijelu – Međunarodni ugovori – sporazumi o socijalnom osiguranju.

   

  1. Koji su uvjeti za ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu?

  Zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju propisani su uvjeti za ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu, i to:

  • Osiguranik kod kojega je utvrđena I. kategorija invalidnosti stječe pravo na invalidsku mirovinu:

   

  1. ako je invalidnost prouzročena ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću, bez obzira na duljinu mirovinskog staža
  2. ako je invalidnost prouzročena ozljedom izvan rada ili bolešću, pod uvjetom da je prije nastanka invalidnosti imao navršen mirovinski staž koji mu pokriva najmanje jednu trećinu razdoblja od navršenih najmanje 20 godina života do nastanka invalidnosti, računajući radni vijek na pune godine.

  2) Osiguranik kod kojega je utvrđena I. kategorija invalidnosti do navršene 30. godine života stječe pravo na invalidsku mirovinu ako je invalidnost prouzročena ozljedom izvan rada ili bolešću, pod uvjetom da prije nastanka invalidnosti ima navršen mirovinski staž koji mu pokriva najmanje jednu trećinu radnog vijeka, ali najmanje jednu godinu staža osiguranja.

        3) Osiguraniku iz stavaka 1. i 2. ovog članka koji je bio na redovitom školovanju i takvim školovanjem stekao višu ili visoku stručnu spremu, radni vijek se računa od 22 godine života ako je stekao višu stručnu spremu, odnosno od 25 godina ako je stekao visoku stručnu spremu.

  Primjer: Osiguranik koji ima navršenih 56 godina života na dan kada je utvrđeno postojanje I. kategorije invalidnosti i koji ima srednju stručnu spremu, mora imati mirovinski staž u trajanju od 12 godina, kako bi mogao steći pravo na invalidsku mirovinu.

   

  1. Kako se određuje visina invalidske mirovine?

  Invalidska mirovina određuje se na isti način kao i starosna mirovina.

   

   

  1. Kako se određuje visina invalidske mirovine u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti?

  Osiguraniku kod kojega je invalidnost prouzročena ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću invalidska mirovina određuje se za staž osiguranja od 40 godina.

   

  1. Kada postoji i na koji se način određuje visine novčane naknade za slučaj tjelesne onesposobljenosti?

  Tjelesna onesposobljenost postoji kada je osiguranik pretrpio gubitak, ozbiljnu ozljedu ili znatnu onesposobljenost organa ili dijelova tijela, što pogoršava prirodnu aktivnost organizma i zahtijeva veći napor za zadovoljavanje životnih potreba, bez obzira je li na taj način prouzročena invalidnost ili ne.

  Postupak za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za tjelesnu onesposoboljenost provodi se po određenoj zakonskoj proceduri, koja podrazumijeva podnošenja zahtjeva  na propisanoj tiskanici.

  Tjelesnu onesposobljenost utvrđuje nalazom, ocjenom i mišljenjem Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

  Pravo na novčanu naknadu zbog tjelesne onesposobljenosti osiguranik stječe uz uvjete koje mora kumulativno ispunjavati – potrebno je da tjelesna onesposobljenost iznosi 30 % te da je nastala isključivo kao rezultat ozljede na radu ili bolesti prouzročene radom.

  Iznos novčane naknade utvrđuje se prema postotku tjelesne onesposobljenosti  i izražava se u odgovarajućem postotku od osnove – osnova za novčanu naknadu za tjelesnu onesposobljenost je najniži iznos mirovine u trenutku ostvarivanja prava.

   

  1. Tko može ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu?

  Pravo na obiteljsku mirovinu imaju članovi obitelji umrlog osiguranika koji je na dan smrti ispunjavao uvjete za starosnu ili invalidsku mirovinu i članovi obitelji umrlog korisnika starosne ili invalidske mirovine.

   

  Članovima obitelji umrlog osiguranika, odnosno korisnika mirovine smatraju se:

   

  1. bračni supružnik i izvanbračni partner (udovica odnosno udovac)
  2. razvedeni bračni supružnik, ako mu je pravomoćnom presudom suda dosuđeno pravo na uzdržavanje
  3. dijete, rođeno u braku ili izvan braka, te usvojeno dijete
  4. pastorak, ako ga je umrli osiguranik, odnosno korisnik mirovine uzdržavao
  5. dijete-unuče bez oba roditelja ako ga je umrli osiguranik, odnosno korisnik mirovine uzdržavao.

   

  Izvanbračnim partnerom smatra se osoba koja je kao takva definirana Obiteljskim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine, a koja je svoj status utvrdila u odgovarajućem sudskom postupku.

   

  1. Koji su uvjeti za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu za udovicu?

  Udovica ima pravo na obiteljsku mirovinu:

  1. ako je na dan smrti supruga navršila 50 godina života
  2. ako je na dan smrti supruga bila potpuno nesposobna za privređivanje, odnosno ako je takva nesposobnost nastala u roku jedne godine od dana smrti supruga
  3. ako je poslije smrti supruga ostalo jedno ili više djece koja imaju pravo na obiteljsku mirovinu, a ona obavlja roditeljske dužnosti prema toj djeci.

   

  Udovica kojoj pravo na obiteljsku mirovinu prestane prije navršenih 50, ali poslije navršenih 45 godina života, može ponovno ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu kad navrši 50 godina života.

   

  Udovica koja nije ostvarila pravo na obiteljsku mirovinu poslije smrti supruga, iako je ispunjavala uvjete obavljajući roditeljsku dužnost prema djeci, može ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu i nakon prestanka prava na obiteljsku mirovinu djece, pod uvjetom utvrđenim odredbama Zakona o MIO.

   

  Udovica koja u tijeku korištenja prava na obiteljsku mirovinu postane potpuno nesposobna za privređivanje, zadržava pravo na obiteljsku mirovinu dok postoji takva nesposobnost.

   

  Udovica koja u tijeku korištenja prava na obiteljsku mirovinu navrši 50 godina života, zadržava pravo na obiteljsku mirovinu.

   

  Udovica koja do smrti supruga nije navršila 50, ali je imala navršenih 45 godina života, ima pravo na obiteljsku mirovinu kad navrši 50 godina života.

   

  Udovica koja je do smrti supruga ili do prestanka prava na obiteljsku mirovinu navršila 45 godina života, ima pravo na obiteljsku mirovinu prije navršenih 50 godina života, ako postane potpuno nesposobna za privređivanje.

   

  Udovica ima pravo na obiteljsku mirovinu i kad je dijete osiguranika, odnosno korisnika mirovine rođeno 300 dana nakon njegove smrti.

   

  Udovica poginulog branitelja, odnosno šehida, ima pravo na obiteljsku mirovinu kad navrši 45 godina života.

   

   

  1. Koji su uvjeti za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu za udovca?

  Udovac ima pravo na obiteljsku mirovinu:

   

  1. ako je na dan smrti supruge navršio 60 godina života
  2. ako je na dan smrti supruge bio potpuno nesposoban za privređivanje, odnosno ako je takva nesposobnost nastala u roku jedne godine od dana smrti supruge
  3. ako je poslije smrti supruge ostalo jedno ili više djece koja imaju pravo na obiteljsku mirovinu, a on obavlja roditeljske dužnosti prema toj djeci.

   

  Udovac kojemu pravo na obiteljsku mirovinu prestane prije navršenih 60, ali poslije navršenih 55 godina života, može ponovno ostvariti pravo kad navrši 60 godina života.

   

  Udovac koji nije ostvario pravo na obiteljsku mirovinu poslije smrti supruge, iako je ispunjavao uvjete obavljajući roditeljsku dužnost prema djeci, može ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu i nakon prestanka prava na obiteljsku mirovinu djece, pod uvjetom utvrđenim odredbama Zakona o MIO.

   

  Udovac koji u tijeku korištenja prava na obiteljsku mirovinu postane potpuno nesposoban za privređivanje, zadržava pravo na obiteljsku mirovinu dok postoji takva nesposobnost.

   

  Udovac koji u tijeku korištenja prava na obiteljsku mirovinu navrši 60 godina života, zadržava pravo na obiteljsku mirovinu.

   

  Udovac koji do smrti supruge nije navršio 60, ali je imao navršenih 55 godina života, ima pravo na obiteljsku mirovinu kad navrši 60 godina života.

   

  Udovac koji je do smrti supruge ili do prestanka prava na obiteljsku mirovinu navršio 55 godina života, ima pravo na obiteljsku mirovinu prije navršenih 60 godina života, ako postane potpuno nesposoban za privređivanje.

   

  1. Koji su uvjeti za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu za dijete?

  Zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju propisani su uvjeti za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu za dijete, kako slijedi:

   

  • Dijete ima pravo na obiteljsku mirovinu do navršenih 15 godina života.
  • Poslije navršenih 15 godina života, dijete ima pravo na obiteljsku mirovinu do završetka redovitog školovanja, ali najkasnije do navršenih 26 godina života.
  • Redovitim školovanjem, u smislu ovog Zakona, ne smatra se školovanje u školi istog ili nižeg stupnja obrazovanja od škole koju je dijete završilo.
  • Dijete kod kojega nastupi nesposobnost za samostalan život i rad prije 15. godine života, ima pravo na obiteljsku mirovinu dok ta nesposobnost traje.
  • Dijete kod kojega nesposobnost za privređivanje nastupi poslije 15. godine života, a prije smrti osiguranika odnosno korisnika mirovine, ima pravo na obiteljsku mirovinu ako ga je osiguranik odnosno korisnik mirovine uzdržavao do svoje smrti.
  • Dijete kod kojega u tijeku korištenja prava na obiteljsku mirovinu nastupi nesposobnost za samostalan život i rad ili nesposobnost za privređivanje, zadržava pravo na mirovinu dok ta nesposobnost traje.
  • Nesposobnost za samostalan život i rad postoji kada se osoba zbog vrste i težine tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili vrste i težine psihičke bolesti ne može osposobiti za obavljanje najjednostavnijih poslova.

   

  1. Može li pravo na obiteljsku mirovinu ostvariti supružnik iz razvedenog braka?

  Pravo na obiteljsku mirovinu ima i supružnik iz razvedenog braka, ako mu je pravomoćnom sudskom presudom dosuđeno pravo na uzdržavanje, te ukoliko ispunjava uvjete iz ovog Zakona.

   

  1. Tko se i na koji način može smatrati uzdržavanim članom obitelji?

  Uzdržavanim članom obitelji umrlog osiguranika odnosno korisnika mirovine smatra se član obitelji čiji prosječni mjesečni prihod obiteljskog kućanstva u godini u kojoj je nastupila smrt osiguranika odnosno korisnika mirovine ne prelazi iznos najniže mirovine.

   

   

  1. Način utvrđivanja visine obiteljske mirovine?

  Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju poznaje utvrđivanje obiteljske mirovine poslije smrti osiguranika i poslije smrti korisnika mirovine.

  Obiteljska mirovina poslije smrti osiguranika određuje se od invalidske mirovine koja bi mu pripadala na dan smrti, a u postotku koji se utvrđuje prema broju članova obitelji koji imaju pravo na mirovinu.

   

  Obiteljska mirovina poslije smrti korisnika starosne ili invalidske mirovine određuje se od mirovine koja je pripadala korisniku na dan smrti, a u postotku koji se utvrđuje prema broju članova obitelji koji imaju pravo na mirovinu.

   

  U ovisnosti o broju članova obitelji koji ostvaruju pravo, obiteljska mirovina iznosi:

   

  1. za jednog člana 70 % od mirovine od koje se određuje
  2. za dva člana 80 % od mirovine od koje se određuje
  3. za tri člana 90 % od mirovine od koje se određuje i
  4. za četiri i više članova 100 % od mirovine od koje se određuje.

   

  Dijete, odnosno djeca bez oba roditelja imaju pravo na obiteljsku mirovinu u punom iznosu, koji bi pripadao osiguraniku odnosno korisniku mirovine, ukoliko ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom.

   

   

  1. Što je djeljiva obiteljska mirovina?

  Pravo na obiteljsku mirovinu imaju supružnik umrlog osiguranika, odnosno korisnika mirovine i razvedeni supružnik kome je dosuđeno pravo na uzdržavanje.

   

  Obiteljska mirovina određuje se u visini koja pripada za jednog člana obitelji i dijeli se na jednake dijelove.

   

  Dakle, djeljiva mirovina je utvrđeni iznos obiteljske mirovine koji se dijeli između članova obitelji koji su ispunili uvjete za obiteljsku mirovinu.

   

   

  1. Ima li pravo na obiteljsku mirovinu član obitelji koji je pravomoćnom presudom osuđen za kazneno djelo čija je posljedica smrt osiguranika, odnosno korisnika osobne mirovine?

   

  Pravo na obiteljsku mirovinu ne može ostvariti, te čak ni koristiti član obitelji koji je namjerno prouzročio smrt osiguranika ili korisnika mirovine i za takvo je kazneno djelo osuđen pravomoćnom presudom na kaznu zatvora.

   

  Također, član obitelji umrlog osiguranika ili korisnika mirovine koji se namjerno onesposobio za rad radi ostvarivanja prava na obiteljsku mirovinu, ne može po toj osnovi steći pravo na obiteljsku mirovinu.

   

  1. Ima li pravo na obiteljsku mirovinu udovica koja je bila u braku s korisnikom starosne mirovine te je brak od zaključenja do smrti korisnika mirovine trajao godinu dana?

  Ukoliko korisnik starosne ili invalidske mirovine zaključi brak s navršenih 65 godina života, pravo na obiteljsku mirovinu osigurava se bračnom supružniku pod uvjetom da je brak trajao najmanje tri godine ili da imaju zajedničko dijete.

   

  1. Tko je i kada obvezan dostaviti potvrdu o redovitom školovanju?

  Korisnici obiteljske mirovine – djeca umrlog osiguranika ili korisnika osobne mirovine koja se nalaze na redovitom skolovanju, starosne dobi od 15. do 26. godine,  obvezna su na početku svake školske godine dostaviti potvrdu o redovitom školovanju, a po završetku redovitog školovanja dokaz o završenom redovitom školovanju (svjedodžbu/diplomu).

  U slučaju nedostavljanja potvrde, isplata mirovine se obustavlja.

   

  1. Kome i pod kojim uvjetima pripada pravo na najnižu i zajamčenu mirovinu?

  Najniži iznos mirovine pripada korisniku starosne, obiteljske, odnosno invalidske mirovine, a kojemu je mirovina određena u manjem iznosu od mirovine koja je utvrđena i isplaćena za prosinac 2016. godine u Federaciji, usklađena za sva pripadajuća povećanja na dan ostvarivanja prava.

   

  Zajamčeni iznos mirovine pripada osiguraniku koji je ostvario pravo na mirovinu s 40 godina staža osiguranja, a kojemu je mirovina određena u manjem iznosu od mirovine koja je isplaćena za prosinac 2016. godine u Federaciji, usklađene za sva pripadajuća povećanja na dan ostvarivanja prava.

             

  1. Koji su izuzetci od isplate mirovine u visini najniže mirovine?

  Najniži iznos mirovine ne osigurava se osiguranicima koji su ostvarili pravo na razmjerni dio mirovine po međunarodnim ugovorima i Sporazumom o međusobnim pravima i obvezama u provedbi mirovinskog i invalidskog osiguranja („Službene novine Federacije BiH“, broj 24/00), zaključenog između nositelja osiguranja u entitetima Bosne i Hercegovine, kao ni korisnicima mirovine koji nemaju prebivalište na teritoriju BiH, ukoliko međunarodnim ugovorom nije drukčije uređeno.

   

  1. Ukoliko u bazi podataka matične evidencije Federalnog zavoda za MIO/PIO nedostaju prijave i odjave za određena razdoblja rada, kako pokrenuti postupak utvrđivanja staža osiguranja i uz koju dokumentaciju?

  Postupak za utvrđivanje razdoblja osiguranja pokreće se zahtjevom (poslodavca, osiguranika, korisnika starosne ili invalidske mirovine, te članova obitelji umrlog osiguranika odnosno korisnika mirovine).

  Mirovinski staž utvrđuje se na temelju sljedeće dokumentacije:

  1. radne knjižice
  2. pravomoćnog rješenja o mirovinskom stažu
  3. rješenja o prijamu u radni odnos
  4. rješenja o rasporedu na radno mjesto i prestanku radnog odnosa
  5. obavijesti o plaći i stažu osiguranja
  6. prijepisa osobnog kartona o zdravstvenom osiguranju
  7. drugih odgovarajućih dokumenata.

   

   

   

  1. Pod kojim se uvjetima može tražiti ponovni obračun mirovine na temelju staža osiguranja navršenog nakon ostvarivanja prava na mirovinu?

  Samo korisniku starosne mirovine, koji stekne status osiguranika u obveznom osiguranju, nakon prestanka tog osiguranja, na njegov zahtjev može se odrediti novi iznos mirovine,  pod uvjetom da je naknadno navršio najmanje šest mjeseci staža osiguranja.

   

  1. Tko je i kada obvezan dostaviti potvrdu o životu?

  Korisnik mirovine kojemu se mirovina isplaćuje izvan Bosne i Hercegovine (izuzev isplate u R Hrvatsku i R Sloveniju) obvezan je na kraju kalendarske godine dostaviti potvrdu o životu.

  Tiskanicu potvrde o životu možete preuzeti na našoj web-stranici u dijelu – dokumenti/tiskanice/potvrde o životu

   

  1. Tko ima pravo na naknadu pogrebnih troškova i u kojem se roku podnosi zahtjev?

  U slučaju smrti korisnika mirovine s prebivalištem u Federaciji ili Distriktu Brčko Bosne i Hercegovine, nasljedniku – članu uže obitelji koji izmiri troškove pogreba pripada naknada pogrebnih troškova/posmrtnina, u visini prosječne mirovine isplaćene u mjesecu prije smrti korisnika mirovine.

  Zahtjev se podnosi u roku od tri mjeseca od dana smrti korisnika mirovine.

  Potrebna dokumentacija:

  –          smrtni list

  –          rodni list, ukoliko zahtjev podnosi dijete umrlog ili vjenčani list ukoliko zahtjev podnosi bračni supružnik

  –          cips umrle osobe ili uvjerenje o prebivalištu umrlog

  –          računi troškova pogreba /dženaze/sahrane/

  –          mirovinski ček

  –          transakcijski račun banke podnositelja zahtjeva.

   

  1. Na koji se način isplaćuje mirovina?

  Mirovina se isplaćuje korisniku putem pošte ili banaka.

  Mirovina se u inozemstvo isplaćuje u skladu s odredbama međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju, a u slučaju kad sporazum nije zaključen, isplaćuje se po načelu reciprociteta.

   

  1. Može li se mirovina isplaćivati na tekući račun punomoćnika ako korisnik mirovine to zatraži?

  Mirovina se ne može isplaćivati na tekući račun punomoćnika, nego samo korisnika, bez obzira na zahtjev stranke.

  Korisnik ovlašćuje punomoćnika da u njegovo ime prima mirovinu, a ugovornim odnosom između poslovnih banaka i Federalnog zavoda za MIO/PIO uređeno je doznačivanje mirovine na račun korisnika te se u skladu s tim i eventualne nepripadne isplate i povrat uvijek potražuju od banke tog korisnika.

   

  1. Kako se može realizirati isplata mirovine na bankovni račun doma umirovljenika u koji je smješten korisnik mirovine?

  Obvezni dokument koji treba predati uz zahtjev rješenje je o smještaju/prijamu u dom umirovljenika.

  Ako Federalni zavod za MIO/PIO ima zaključen ugovor o poslovnoj suradnji s domom umirovljenika u koji je korisnik mirovine smješten, mirovina se isplaćuje na bankovni račun doma umirovljenika.

  Ukoliko Federalni zavod za MIO/PIO nema zaključen ugovor o poslovnoj suradnji s domom umirovljenika u koji je korisnik mirovine smješten, mirovina se isplaćuje na osobni transakcijski račun, a putem banke se dalje sklapa ugovor/trajni nalog za prijenos sredstava na račun doma umirovljenika u koji je korisnik mirovine smješten.

  Kada se radi o domu umirovljenika koji se nalazi u Federaciji Bosne i Hercegovine, postoji i mogućnost isplate mirovine na adresu doma.

   

  46.  Kako realizirati isplatu neisplaćene mirovine nakon smrti korisnika mirovine?

  Radi isplate neisplaćene pripadajuće mirovine umrlog korisnika, uz zahtjev je potrebno dostaviti pravomoćno rješenje o nasljeđivanju (original ili ovjerenu presliku) i bankovni račun nasljednika.

   

  1. Kako ću pokrenuti postupak i doći do potvrde staža koji sam ostvario/la u inozemstvu?

  Postupak za potvrdu staža pokreće se na zahtjev osiguranika koji se predaje u mjerodavnoj ispostavi Federalnog zavoda za MIO/PIO ili putem pošte.

  Uz zahtjev za potvrdu staža potrebno je dostaviti sve dokaze o stažu ostvarenom u inozemstvu koje osiguranik posjeduje, npr. presliku radne knjižice.

  Bitna napomena je da se postupak za potvrdu staža pokreće samo prema nositeljima osiguranja iz država s kojima Bosna i Hercegovina ima potpisan/preuzet sporazum/ugovor o socijalnom osiguranju.

  Pregled država s kojim Bosna i Hercegovina ima zaključen ili preuzet sporazum/ugovor o socijalnom osiguranju možete pronaći na našoj web-stranici u dijelu – Međunarodni ugovori – sporazumi o socijalnom osiguranju.

   

  1. Kako ću ostvariti mirovinu po osnovi staža osiguranja koji sam ostvario/la u inozemstvu?

  Prilikom predaje zahtjeva za ostvarivanje prava na mirovinu kod Federalnog zavoda za MIO/PIO potrebno je navesti da imate ostvaren staž u inozemstvu, te dostaviti dokaze o tome u prilogu.

  Federalni zavod za MIO/PIO na propisanim međudržavnim tiskanicama pokreće postupak za ostvarivanje prava na mirovinu prema ino nositelju osiguranja, uz napomenu da se predmetni postupak pokreće samo prema nositeljima osiguranja iz država s kojima Bosna i Hercegovina ima potpisan/preuzet sporazum/ugovor o socijalnom osiguranju.

  Pregled država s kojima Bosna i Hercegovina ima zaključen ili preuzet sporazum/ugovor o socijalnom osiguranju možete pronaći na našoj web-stranici u dijelu – Međunarodni ugovori – sporazumi o socijalnom osiguranju.

   

  1. Kada prestaje pravo na mirovinu?

  Pravo na mirovinu prestaje smrću korisnika, kada u tijeku korištenja prestanu postojati uvjeti za ostvarivanje prava, kada se naknadno utvrdi da nisu postojali uvjeti za ostvarivanje prava i na zahtjev korisnika.

   

  1. Tko od korisnika mirovine može raditi, biti u osiguranju i primati mirovinu?

  Korisnici obiteljske mirovine i korisnici koji su ostvarili pravo po odredbama Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata ne mogu primati mirovinu i biti u radnom odnosu.

   

  1. Gdje se i na koji način podnosi zahtjev za izdavanje uvjerenja o podacima registriranim u bazi matične evidencije Federalnog zavoda za MIO/PIO?

  Zahtjev za izdavanje uvjerenja o podacima registriranim u bazi matične evidencije podnosi se osobno, poštom ili preko punomoćnika u najbližoj ispostavi ili županijskoj službi Federalnog zavoda za MIO/PIO prema mjestu prebivališta.

  Uz zahtjev je potrebno priložiti i dokaz o plaćenoj naknadi (uplatnicu/10 KM) za izdavanje predmetnog/traženog uvjerenja.

   

  1. Na koji način izvršiti promjenu isplatne adrese primanja mirovine?

  Za promjenu adresnih podataka u vezi s isplatom mirovine potrebno se osobno ili pisanim zahtjevom obratiti najbližoj ispostavi odnosno Odsjeku za isplatu mirovina i naknada mjerodavne županijske službe Federalnog zavoda za MIO/PIO.

  Uz zahtjev je neophodno priložiti dokaz o novom načinu isplate mirovine (potvrda o prebivalištu, potvrda banke o broju tekućeg računa, odnosno deviznog računa, IBAN SWIFT – za isplatu u inozemstvo).

   

  1. Koji se posebni propisi, osim Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, primjenjuju te se po njima može ostvariti pravo na mirovinu?

  Posebni propisi koji su u primjeni kako slijedi:

   

  1. Zakon o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata („Sl. novine FBIH”, broj: 41/13, 90/17 i 29/22)

   

  Odredbom članka 4. stavak 1. točka 3. Zakona propisano je da pripadnici Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH, HVO, MUP-a R BiH i HZ HB – u daljnjem tekstu: OS R BiH) kojima je priznato sudjelovanje u obrani Bosne i Hercegovine u trajanju od najmanje tri godine i koji nisu dezertirali iz OS R BiH, iznimno stječu pravo na starosnu mirovinu u iznosu najniže mirovine isplaćene za taj mjesec u skladu sa Zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju i prije navršenih 65 godina života, pod uvjetom da imaju najmanje 20 godina mirovinskog staža i da su najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za umirovljenje, prema ovom Zakonu, bili na evidenciji Službe za zapošljavanje.

  Starosna mirovina iz ove točke ostvaruje se tako da se od 65 godina života oduzima razdoblje koje je osobi priznato u sudjelovanju u obrani Bosne i Hercegovine u jednostrukom trajanju. Ukoliko korisnik iz ove točke ima 20 godina mirovinskog staža bez posebnog ratnog staža u dvostrukom trajanju, starosna mirovina ostvaruje se tako da se od 65 godina života oduzima razdoblje koje je osobi priznato u sudjelovanju u obrani Bosne i Hercegovine u dvostrukom trajanju pri čemu se poseban ratni staž priznaje u jednostrukom trajanju.

   

   

  1. Zakon o službi u Oružanim snagama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12, 41/16 i 38/18)

   

  Zakonom o službi u Oružanim snagama BiH propisani su između ostaloga i uvjeti za priznavanje prava na starosnu mirovinu, prijevremenu starosnu mirovinu, invalidsku mirovinu i obiteljsku mirovinu za vojne osiguranike.

   

  Uvjeti za ostvarivanje prava po navedenom propisu regulirani su odredbom članka 46. Zakona, i to na način:

   

  (1) Vojni osiguranik stječe pravo na starosnu mirovinu kada navrši 55 godina života i najmanje 30 godina mirovinskog staža.

  (2) Vojni osiguranik stječe pravo na starosnu mirovinu kada navrši 40 godina mirovinskog staža, bez obzira na godine života.

   

   

  1. Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji („Sl. novine F BiH“, broj: 70/50, 61/06, 9/10 i 29/22)

   

  Uvjeti za ostvarivanje prava po navedenom propisu regulirani su člankom 13. Zakona, i to na način da dobitnik ratnog priznanja ili odličja iz članka 2. stavak 1. ovog Zakona stječe pravo na punu starosnu mirovinu s navršenih 35 godina mirovinskog staža, bez obzira na godine života, odnosno pravo na starosnu mirovinu kada navrši 55 godina života i namjanje 15 godina mirovinskog staž, pod uvijetima i na način propisan Zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju.

   

  1. Zakon o pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Sl. novine FBiH”, broj: 33/04, 56/05 i 70/07, 9/10, 90/17 i 29/22)

   

  Člankom 31 a. Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Sl. novine FBiH”, broj: 33/04, 56/05 i 70/07, 9/10 i 90/17), propisano je da pripadnici Oružanih snaga koji su pod uvjetima i na način utvrđen federalnim propisima ostvarili:

  – status ratnog vojnog invalida, a kod kojih je utvrđena nesposobnost za privređivanje I. (prve) kategorije, isključivo kao posljedica oštećenja organizma zbog rane, ozljede ili bolesti, po kojoj osnovi su i ostvarili vojni invaliditet

  –  kojima je priznat poseban staž u dvostrukom trajanju i

  – koji nisu bili osiguranici u vrijeme stupanja u Oružane snage, imaju pravo na invalidsku mirovinu, pod uvjetima propisanim u Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju.

   

  Člankom 31 b. navedenog Zakona propisano je da ratni vojni invalidi stječu pravo na punu starosnu mirovinu s navršenih 35 godina mirovinskog staža, bez obzira na godine života, odnosno pravo na starosnu mirovinu kad navrše 55 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža, pod uvjetima i na način propisan Zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju.

Korisni linkovi

 

 

Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje s radom je počeo 1.1.2002. u skladu sa Zakonom o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja u Federaciji BiH.

Rad Zavoda je javan, a nadzor nad zakonitošću rada obavlja Nadzorni odbor. Sjedište Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje je u Mostaru, ulica Dubrovačka b.b.

Adresa

SJEDIŠTE FEDERALNOG ZAVODA ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE - MOSTAR

Sjedište Mostar

Dubrovačka b.b., 88000 Mostar
Tel: 036 445-600 Fax: 036 445-693

Uredi Sarajevo

Ložionička 2, 71000 Sarajevo
Tel: 033 723-100 Fax: 033 723-200

Kontakti

Županijska administrativna služba za Zapadno-hercegovačku županiju - Ljubuški

Sjedište Ljubuški
IV. Brigade HVO Stjepana Radića 9, 88320 Ljubuški
Tel: 039 830 - 920 Fax: 039 830 - 924
Email: marina.rasic@fzmiopio.ba

Radni ured službe u Ljubuškom
Fra Lovre Šitovića b.b., 88320 Ljubuški
Tel: 039 832 - 902 Fax: 039 831 - 686

Ispostava Grude
Dr. Franje Tuđmana b.b., 88340 Grude
Tel: 039 662 - 309

Ispostava Posušje
Bartola Kašića 1, 88240 Posušje
Tel: 039 681 - 096

Ispostava Široki Brijeg
Ljudevita Gaja 1, 88220 Široki Brijeg
Tel: 039 704 - 093 Fax: 039 704- 094

Županijska administrativna služba za Hercegbosansku županiju - Livno

Sjedište Livno
Poginulih branitelja HVO 11, 80101 Livno
Tel: 034 208 - 230 Fax: 034 201 - 225
Email: tihomir.marincic@fzmiopio.ba

Ispostava Bosansko Grahovo
Kninski put b.b., 77270 Bosansko Grahovo
Tel: 034 850 - 201 Fax: 034 850 - 201

Ispostava Drvar
Titova b.b., 77260 Drvar
Tel: 034 820 - 059 Fax: 034 820 - 059

Ispostava Glamoč
Ive Lole Ribara b.b., 80220 Glamoč
Tel: 034 272 - 420 Fax: 034 272 - 420

Ispostava Kupres
Don Dominika Stojanovića b.b., 70250 Kupres
Tel: 034 274 - 175 Fax: 034 274 - 175

Ispostava Tomislavgrad
Stjepana Radića b.b., 80240 Tomislavgrad
Tel: 034 353 - 301 Fax: 034 352 - 413

Županijska administrativna služba za Hercegovačko-neretvansku županiju - Mostar

Sjedište Mostar
Bišćevića b.b., 88104 Mostar
Tel: 036 504 - 100 Fax: 036 504 - 190
Email: ana.jedut@fzmiopio.ba

Radni ured službe u Mostar
Kralja Zvonimira b.b , 88000 Mostar
Tel: 036 315 - 860 Fax: 036 315 - 860

Ispostava Jablanica
Branilaca grada b.b., 88420 Jablanica
Tel: 036 752 - 754 Fax: 036 752 - 754

Ispostava Konjic
Trg Državnosti b.b., 88400 Konjic
Tel: 036 726 - 241 Fax: 036 726 - 241

Ispostava Neum
Zagrebačka 49, 88390 Neum
Tel: 036 880 - 236 Fax: 036 880 - 236

Ispostava Čitluk
Kralja Tomislava 89, 88260 Čitluk
Tel: 036 642 - 631 Fax: 036 642 - 631

Ispostava Rama - Prozor
Splitska b.b, 88440 Rama – Prozor
Tel: 036 771 - 186 Fax: 036 771 - 186

Ispostava Stolac
Banovinska b.b., 88360 Stolac
Tel: 036 853 - 152 Fax: 036 853 - 152

Ispostava Ravno
Trg Don Ivana Musića b.b., 88350 Ravno
Tel: 036 891 - 515 Fax: 036 891- 516

Ispostava Čapljina
Trg Sv. Franje b.b., 88300 Čapljina
Tel: 036 808 - 195 Fax: 036 808 - 195

Županijska administrativna služba za Unsko-sansku županiju - Bihać

Sjedište Bihać
Đačka 10, 77000 Bihać
Tel: 037 310 - 590 / 037 313 - 156 /
037 319 - 004 / 037 319 - 005 /
Fax: 037  312 - 950
Email: dzenana.cavkunovic@fzmiopio.ba

Ispostava Bosanska Krupa
Trg Avde Ćuka b.b., 77240 Bosanska Krupa
Tel: 037 471 - 104 Fax: 037 471 - 104

Ispostava Bosanski Petrovac
Pekiska 1, 77250 Bosanski Petrovac
Tel: 037 881 - 176 Fax: 037 881 - 176

Ispostava Bužim
Trg Alije Izetbegovića b.b., 77245 Bužim
Tel: 037 410 - 075 Fax: 037 410 - 075

Ispostava Cazin
Cazinski brigada b.b., 77220 Cazin
Tel: 037 514 - 203 Fax: 037 514 - 203

Ispostava Ključ
Kulina Bana b.b., 79280 Ključ
Tel: 037 661 - 105 Fax: 037 661 - 105

Ispostava Sanski Most
10. Oktobra 18,
Tel: 037 686 - 209 Fax: 037 686 - 209

Ispostava Velika Kladuša
Ibrahima Mržaljka 5,
Tel: 037 770 - 099 Fax: 037 770 - 099

Županijska administrativna služba za Srednjobosansku županiju - Travnik

Sjedište Travnik
Prnjavor bb, 77270 Travnik
Tel: 030 548 - 400 Fax: 030 548 - 458
Email: nirveta.bilic@fzmiopio.ba

Ispostava  Bugojno
Dr. Wagnera 9, 70230 Bugojno
Tel: 030 270 - 276 Fax: 030 252 - 091

Ispostava Donji Vakuf
770. Slavne brdske brigade, 70220 Donji Vakuf
Tel: 030 201 - 186 Fax: 030 201 - 128

Ispostava Fojnica
Mehmeda Spahe 2/C, 71270 Fojnica
Tel: 030 831 - 726 Fax: 030 831 - 726

Ispostava Uskoplje - Gornji Vakuf
Kralja Tomislava b.b.,
70240 Uskoplje/Gornji Vakuf
Tel: 030 494 - 262 Fax: 030 494 - 016

Ispostava Jajce
Maršala Tita br. 49, 70000 Jajce
Tel: 030 654 - 168 Fax: 030 654 - 169

Ispostava Kiseljak
Alekse Šantića br. 8, 71250 Kiseljak
Tel: 030 879 - 133 Fax: 030 870 - 653

Ispostava Kreševo
Fra Grge Martića 120, 71260 Kreševo
Tel: 030 806 - 569 Fax: 030 806 - 569

Ispostava Novi Travnik
Mehemda Spahe 27, 72290 Novi Travnik
Tel: 030 793 - 626 Fax: 030 525 - 071

Ispostava Vitez
Hrvatskih branitelja A-1, 72250 Vitez
Tel: 030 714 - 863 Fax: 030 711 - 501

Ispostava Busovača
Mehmedalije Maka Dizdara bb, 72260 Busovača
Tel: 030 732 - 344 Fax: 030 732 - 344

Županijska administrativna služba za Posavsku županiju - Orašje

Sjedište Orašje
Jug I b.b., 76270 Orašje
Tel: 031 719 - 700 Fax: 031 719 - 701
Email: dragica.tunjic@fzmiopio.ba

Ispostava Odžak
Hanka I b.b., 76290 Odžak
Tel: 031 762 - 282 Fax: 031 761 - 395

Ispostava Domaljevac – Šamac
Sportsko- poslovni centar, ulica Svete Ane 45, 76233 Domaljevac
Tel: 031 791 - 717 Fax: 031 791 - 717

Ured za Brčko Distrikt
Antuna Branka Šimića 6, 76120 Brčko

Tel: 049 591 520

Županijska administrativna služba za Zeničko-dobojsku županiju - Zenica

Sjedište Zenica
Dr. Aska Borića 28b, 72000 Zenica
Tel: 032 466 - 200 Fax: 032 466- 244
Email: Amir.Galijasevic@fzmiopio.ba

Ispostava Kakanj
Alije Izetbegovića lamela 15, 72240 Kakanj
Tel: 032 554 - 012 Fax: 032 554 - 012

Ispostava Maglaj
Obalska b.b., 74250 Maglaj
Tel: 032 603 - 521 Fax: 032 603 - 521

Ispostava Olovo
Branilaca b.b.

Ispostava Vareš
Zvijezda 69, 71330 Vareš
Tel: 032 843 - 019 Fax: 032 843 - 019

Ispostava Visoko
Branilaca 12, 71300 Visoko
Tel: 032 735 - 785 Fax: 032 735 - 785

Ispostava Zavidovići
Prvomajska b.b., 72220 Zavidoovići
Tel: 032 878 - 773 Fax: 032 878 - 773

Ispostava Doboj Jug 
203. Brigade 193, 74203 
Tel: 032 691 - 174 Fax: 032 691 - 174

Ispostava Žepče
Stjepana Tomaševića 3, 72230 Žepče
Tel: 032 881 - 297 Fax: 032 881 - 297

Ispostava Usora
Žabljak b.b., 74230 Usora
Tel: 032 893 - 874 Fax: 032 893 - 874

Ispostava Tešanj
Kralja Tvrtka 38, 74260 Tešanj
Tel: 032 650 - 071 Fax: 032 650 - 071

Ispostava Breza
Alije Izetbegovića 41, 71370 Breza
Tel: 032 785 - 716 Fax: 032 785 - 716

Županijska administrativna služba za Tuzlansku županiju - Tuzla

Sjedište Tuzla
Franjevačka 36, 75000 Tuzla
Tel: 035 309 - 347 Fax: 035 251 - 587
Email: muhamed.halilagic@fzmiopio.ba

Ispostava Banovići
Branilaca Banovića 42, 75290 Banovići
Tel: 035 876 - 215

Ispostava Doboj Istok (Brijesnica)
Velika Brijesnica, 74206 Doboj Istok
Tel: 035 722 – 571

Ispostava Čelić
Alije Izetbegovića b.b., 75246 Čelić
Tel: 035 660 - 077

Ispostava Gračanica
22. Divizije 42, 75320 Gračanica
Tel: 035 703 - 276

Ispostava Gradačac
Ahmeda Hanića 24, 76250 Gradačac
Tel: 035 817 - 155

Ispostava Kalesija
Trg žrtava Srebrenice b.b, 75260 Kalesija
Tel: 035 631 - 207

Ispostava Kladanj
Avdage Hasića 25, 75280 Kladanj
Tel: 035 621 - 278

Ispostava Lukavac
Redžepa ef. Muminhodzića 14, 75300 Lukavac
Tel: 035 554 - 389

Ispostava Sapna
206. Viteške b.b., 75411 Sapna
Tel: 035 597 - 113

Ispostava Teočak
Teočak b.b., 75414
Tel: 035 756 - 256

Ispostava Srebrenik
Trg Alije Izetbegovića b.b., 75350 Srebrenik
Tel: 035 645 - 715

Ispostava Živinice
Majevička b.b., 75270 Živinice
Tel: 035 645 - 715

Ured za Brčko Distrikt
Antuna Branka Šimića 6, 76120 Brčko

Tel: 049 591 520

Županijska administrativna služba za Sarajevsku županiju - Sarajevo

Sjedište Sarajevo
Ložionička 2, 71000 Sarajevo
Tel: 033 723 - 100 Fax: 033 723 - 200
Email: sonja.toholj@fzmiopio.ba

Portirnica
Ložionička 2, 71000 Sarajevo
Tel: 033 723 - 165

Ured ravnatelja ŽAS Sarajevo
Ložionička 2, 71000 Sarajevo
Tel: 033 723 - 152

Šef Sektora za ostvarivanje prava iz MIO
Ložionička 2, 71000 Sarajevo
Tel: 033 723 - 154

Šef Odjeljenja za rješavanje o pravima iz MIO u I-stupnju
Ložionička 2, 71000 Sarajevo
Tel: 033 723 - 159

Šef Odjeljenja za pravne, kadrovske i opće poslove
Ložionička 2, 71000 Sarajevo
Tel: 033 723 - 155

Šef Odjeljenja za financije
Ložionička 2, 71000 Sarajevo
Tel: 033 723 - 193

Šef Odsjeka za matičnu evidenciju
Ložionička 2, 71000 Sarajevo
Tel: 033 723 - 157

Šef Odsjeka za isplatu
mirovina i naknada - isplata mirovina
Ložionička 2, 71000 Sarajevo
Tel: 033 723 - 164

Voditelj uredskog poslovanja
Ložionička 2, 71000 Sarajevo
Tel: 033 723 - 162

Suradnik za pružanje pravne
pomoći - informacije
Ložionička 2, 71000 Sarajevo
Tel: 033 723 - 161

Ispostava Hadžići
Hadželi broj 231, 71240 Hadžići
Tel: 033 420 - 219 Fax: 033 420 - 219

Ispostava Ilidža
Mala aleja 18, 71210 Ilidža
Tel: 033 623 - 053 Fax: 033 627 - 343

Ispostava Ilijaš
Ivana Franje Jukića 2, 71380 Ilijaš
Tel: 033 400 - 039 Fax: 033 400 - 039

Ispostava Vogošća
Branilaca Vijenca 2, 71320 Vogošća
Tel: 033 434 - 352 Fax: 033 432 - 641

Županijska administrativna služba za Bosansko-podrinjsku županiju - Goražde

Sjedište Goražde
1. Slavne Višegradske brigade br. 1,
73000 Goražde
Tel: 038 221 - 430 Fax: 038 240 - 002
Email: amina.hendo@fzmiopio.ba

Ispostava Foča - Ustikolina
Zgrada Općine, Omladinska b.b. 73250 Ustikolina
Tel: 038 518 - 567

Ispostava Pale – Prača
Zgrada Općine, Himze Sablje b.b., 73290 Prača
Tel: 038 799 - 006

Isplata mirovina u inozemstvo

Mostar:
Federalni zavod za MIO/PIO
Dubrovačka bb, 88000 Mostar

Slavica  Bokšić: slavica.boksic@fzmiopio.ba
Željko Arapović: zeljko.arapovic@fzmiopio.ba

Sarajevo:
Federalni zavod za MIO/PIO
Ložionička 2, 71000 Sarajevo

Fadila Balić:
fadila.balic@fzmiopio.ba
Nedim Begović:
nedim.begovic@fzmiopio.ba