Uputa za popunjavanje uplatnice za dragovoljno osiguranje Ispis

Svi obveznici uplate javnih prihoda reguliranih "Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH" (u “Službenim novinama FBiH” broj 98/19 od 27.12.2019. godine) dužni su ispuniti nalog za plaćanje u cijelosti“. Popunjavanje se vrši na sljedeći način:


2. Svrha uplate: Opis svrhe uplate (Uplata redovnih doprinosa, Doprinos za dobrovoljno osiguranje ili doprinos od povremenog samostalnog rada).


3. Primatelj/primalac: Budžet Federacije BiH


6. Račun primatelja/primaoca: 1020500000106698   (UnionBanka d.d. Sarajevo)

7. Iznos za dragovoljno za mjesec/2020: 241,06 KM

9. Identifikacioni broj: JIB broj firme ( ili JMB za dobrovoljno)


11. Vrsta prihoda: Vrsta prihoda koja se plaća  (Doprinos za mirovinsko/penzijsko osiguranje – 712112, Doprinos za dragovoljno/dobrovoljno osiguranje – 712194 ili Doprinos od druge samostalne djelatnosti I povremenog samostalnog rada – 712126)

12. i 13. Porezni period:

a.     OD: predstavlja prvi dan razdoblja za koji se plaća doprinos i datum treba biti naznačen sa dd/mm/gg.

b.     DO: predstavlja zadnji dan perioda za koji se plaća doprinos I datum treba biti naznačen sa dd/mm/gg.


10. i 16. Ostaje prazno.