Tiskanice
Baner
Struktura mirovina
Baner
PDF Ispis E-mail

Upravni odbor je tijelo upravljanja Federalnim zavodom za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Djelokrug rada Upravnog odbora je sljedeći:

a) donosi Statut i druge opće akte Federalnog zavoda;

b) donosi financijski plan, usvaja godišnji obračun i izvještaj o radu Federalnog zavoda;

c) utvrđuje stope doprinosa u okviru ovlaštenja iz Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, uz saglasnost Vlade Federacije;

d) utvrđuje osnovice za obračun i uplatu doprinosa koje nisu propisane Zakonom o doprinosima  i Zakonom o mirovniskom i invalidskom osiguranju;

e) imenuje i razrješava direktora i zamjenika direktora Središnje i županijskih službi;

f) imenuje komisije i druga radna tijela Upravnog odbora;

g) uređuje organizaciju Središnje i županijskih službi, sistematizaciju poslova i broj izvršioca poslova u tim službama;

h) brine se o pravovremenom prilivu sredstava za mirovinsko i invalidsko osiguranje;

i) ima odgovornost da održi fiskalni balans i ne dopusti stvaranje obveza prema korisnicima bilo novčanih ili u vidu vrijednosnih papira koje ne može pokriti iz prihoda;

j) zaključuje po potrebi ugovore s nosiocima mirovinskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske;

k) vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Federalnog zavoda.