Tiskanice
Baner
Struktura mirovina
Baner
Baner
Usvojen novi Zakon o MIO PDF Ispis E-mail

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH  i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojili su Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju koji će stupiti na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama FBiH.

 

Novine koje donosi novi usvojeni Zakon o PIO su:


Povećanje mirovina od 10% i 5% za određene skupine

Osobama koje su umirovljene  do 31. srpnja 1998. godine mirovine će, po rješenju,  biti uvećane  za 10%, dok se korisnicima koji su umirovljeni do 31. prosinca 2007. godine uvećavaju za 5%,što, uz isplatni koeficijent 1,816,čini iznos mirovine s kojim „ulazi“ u novi zakon.

 

Bodovni sustav

Uvodi se bodovni sustav izračuna mirovina. Visina mirovine će zavisiti od broja bodova koje osiguranik ostvari tijekom svog radnog vijeka. Bodovi se računaju tako što se boduje svaka godina radnog staža u kojoj je osiguranik bio prijavljen barem jedan mjesec, na način da se njegova plaća dijeli s prosjekom SR BiH ili FBiH za tu godinu. Ukupan zbroj bodova kojeg osiguranik ostvari u tijekom svog radnog vijeka množi se vrijednošću općeg boda, koji za 2018.g., prema Zakonu, iznosi 14 KM.

Ukoliko je osiguranik u tijeku svih 12 mjeseci  jedne godine imao plaću koja je jednaka prosječnoj plaći u toj godini, onda za tu godinu radnog staža dobija jedan bod. U ovisnosti od visine plaće osiguranik za neku godinu može dobiti više, ali i manje od jednog boda. Taj broj se iskazuje na 7 decimala.


Minimalna granica za odlazak u mirovinu

Uvjet za odlazak u starosnu mirovinu je 65 godina života i minimalno 15 godina staža osiguranja odnosno, 20 godina mirovinskog staža.


Prijevremena starosna mirovina

Uvjet za odlazak u prijevremenu starosnu mirovinu u 2018. godini za muškarca je minimalno 35,5 godina staža osiguranja i 60,5 godina života dok je za žene uvjet 30,5 godina staža osiguranja i 55,5 godina života. Ova granica će se pomjerati svake godine za pola godine staža i pola godine života dok se ne dosegne granica od 40 godina staža osiguranja.

Raniji odlazak u mirovinu destimulirat će se umanjenjima od 4% za svaku godinu ranijeg odlaska u mirovinu.

 

Stimulacija za kasniji odlazak u mirovinu

Stimulirat će se ostanak u svijetu rada s 2% godišnje i uključivanjem u izračun mirovine bodova i preko 40. godina staža.

 

Minimalna mirovina ostaje 326 KM dok zajamčena i dalje iznosi 434 KM

Niko od rezidenata FBiH, prema novom, ali i prema starom zakonu ne može imati mirovinu koja je manja od  iznosa 326 KM, bez obzira na visinu plaće ili broj godina radnog staža. Naravno, pod uvjetom da ispunjava osnovne uvjete za ostvarivanje samostalne mirovine kod Federalnog zavoda, a to je 65 godina života i 15 godina staža osiguranja.

Također niko od rezidenata FBiH koji ostvari 40 godina staža osiguranja ne može imati mirovinu manju od 434 KM.


Usklađivanje mirovina

Mirovine će se uskladiti, tj. povećati 15.4.2018.g s važenjem od stupanja na snagu ovog zakona.

Usklađivanje će se vršiti svake godine 15.4.,za mirovine na isplati do kraja prethodne godine, po tzv. „švicarskoj formuli“: koeficijentom koji se dobije kao zbroj polovice koeficijenta indexa potrošačkih cijena(približno troškova života)i polovice indexa porasta realnog BDP-a.


Proračun FBIH jamac isplate mirovina

Za isplatu mirovina jamči proračun FBiH, bez obzira na visinu prikupljenih doprinosa, uz prijelaz isplate na riznicu u roku do dvije godine.


Stupanje na snagu novog Zakona

Novi Zakon o MIO/PIO će stupiti na snagu 8 dana od objave u Službenim novinama FBiH. S obzirom na potrebno vrijeme za objavu, realno je očekivati da stupi na snagu oko 1.3.2018.g.