Upravljanje i rukovođenje Štampaj

Upravljanje Zavodom

Federalnim zavodom za penzijsko i invalidsko osiguranje upravlja Upravni odbor, čiji je djelokrug rada utvrđen Zakonom o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja.

Rukovođenje Zavodom

Za zakonitost rada Zavoda odgovoran je direktor koji ima svojega zamjenika. Direktor predstavlja i zastupa Zavod.

Za direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Rješenjem Vlade FBiH imenovan je Zijad Krnjić ,dipl.ecc, na period od četiri (4) godine.

 


Za zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Rješenjem Vlade FBiH na 4 godine imenovan je Veselko Čerkez .