Obrasci
Banner
Struktura penzija
Banner
PDF Štampaj E-mail

Upravni odbor je tijelo upravljanja Federalnim zavodom za penzijsko i invalidsko osiguranje. Djelokrug rada Upravnog odbora je sljedeći:

a) donosi Statut i druge opće akte Federalnog zavoda;

b) donosi finansijski plan, usvaja godišnji obračun i izvještaj o radu Federalnog zavoda;

c) utvrđuje stope doprinosa u okviru ovlaštenja iz Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, uz saglasnost Vlade Federacije;

d) utvrđuje osnovice za obračun i uplatu doprinosa koje nisu propisane Zakonom o doprinosima  i Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju;

e) imenuje i razrješava direktora i zamjenika direktora Središnje i kantonalnih službi;

f) imenuje komisije i druga radna tijela Upravnog odbora;

g) uređuje organizaciju Središnje i kantonalnih službi, sistematizaciju poslova i broj izvršioca poslova u tim službama;

h) brine se o pravovremenom prilivu sredstava za penzijsko i invalidsko osiguranje;

i) ima odgovornost da održi fiskalni balans i ne dopusti stvaranje obaveza prema korisnicima bilo novčanih ili u vidu vrijednosnih papira koje ne može pokriti iz prihoda;

j) zaključuje po potrebi ugovore s nosiocima penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske;

k) vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Federalnog zavoda.