Obrasci
Banner
Struktura penzija
Banner
Banner
Jedinstveni sistem PDF Štampaj E-mail

Nakon 01.01.2011. godine u skladu sa Zakonom o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa ( „Službene novine Federacije BiH“ broj: 42/09) i Pravilnikom o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa( „Službene novine Federacije BiH“ broj: 73/09 i 77/10) registracija obaveznika uplate doprinosa i osiguranika vršit će se u Poreznoj upravi Federacije BiH – nadležnim poreznim ispostavama.

 

Prijavu za upis/osiguranje podnosi obaveznik uplate doprinosa nadležnoj poreznoj ispostavi za:

• Zaposlenika - prema sjedištu obveznika uplate doprinosa, a poslovne jedinice - prema sjedištu poslovne jedinice; • zaposlenike u institucijama BiH sa prebivalištem u Federaciji BiH- prema prebivalištu zaposlenika; • zaposlenike koji imaju prebivalište u Federaciji BiH, i rade u poslovnim jedinicama na teritoriji Federacije (sjedište obveznika uplate doprinosa je van teritorije BiH: Republika Srpska i Brčko Distriktu)- prema prebivalištu zaposlenika; Potrebni obrasci koji su sastavni dio Pravilnika, sa uputama za popunjavanje mogu se naći na WEB stranici Porezne uprave Federacije BiH (www.pufbih.ba) i u poreznim ispostavama. Trenutno nije moguće podnositi prijave elektronskim putem, što će u dogledno vrijeme biti omogućeno.

 

Posebne napomene: 1. Ukoliko je osiguranik prestao sa radom sa 31.12.2010. godine prijava i ostali obrasci podnose se Poreznoj upravi - nadležnoj poreznoj ispostavi. 2. M4 obrazac za 2010. i prethodne godine će se podnositi Zavodu za penzijsko invalidsko/mirovinsko osiguranje na način i u rokovima kao i do sada. 3. Zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje nakon 01. januara 2011. godine i dalje će vršiti registraciju članova porodice osiguranika. 4. Zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje i dalje, nakon 01. januara 2011. godine vršit će ovjeru zdravstvenih knjižica za sva osigurana lica ( osiguranika i članove porodice).